IT is ME - Festiwal innowacji studenckich
Regulamin Konkursu

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Konkurs jest realizowany w ramach organizacji wydarzenia IT is ME - Festiwal innowacji studenckich (dalej jako Festiwal).

2. Festiwal jest inicjatywą mającą na celu:

 • promocję potencjału naukowego i innowacyjności studentek i studentów AGH;
 • poszerzanie świadomości studentek i studentów AGH dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych (dalej jako IT) we wszystkich dziedzinach nauki;
 • pokazanie, że studentki i studenci AGH kształcący się na kierunkach innych niż informatyczne mogą z powodzeniem odnajdywać się w projektach IT;
 • stworzenie przestrzeni do zaistnienia pomysłów i projektów także spoza działalności kół naukowych oraz puli projektów studenckich uznawanych w AGH za strategiczne, zgodnie z Regulaminem Konkursu Grant Rektora w bieżącej i dwóch poprzednich edycjach tego konkursu;
 • pokazanie wartości inkluzywności i społecznej użyteczności innowacji;
 • zwiększenie świadomości wagi równego traktowania (realizacja Planu Równości Płci w AGH na lata 2022 – 2024 - Cel 1. Działanie 1.4. Informowanie nt. udziału i roli kobiet w naukach STEM, zwiększenie widzialności pracy badawczej kobiet w STEM)

3. Festiwal odbywa się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH) i składa się z Konkursu studenckich innowacji oraz jednodniowego wydarzenia (dalej jako Wydarzenie), w czasie którego zostaną zaprezentowane wyniki Konkursu. Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w budynku Instytutu Informatyki (D-17), i przestrzeniach przyległych do Instytutu Informatyki AGH, tj. holach i placu przed budynkiem Instytutu.

4. Organizatorami Festiwalu są: AGH oraz Fundacja Try IT (dalej jako Fundacja).

5. Kontakt do Organizatora: dss@agh.edu.pl.

6. Konkurs, mając na uwadze cele wskazane w ust. 2, jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, w rozumieniu przepisów podatkowych.


§ 2

[Konkurs studenckich innowacji]

1. W Konkursie studenckich innowacji (dalej jako Konkurs) mogą wziąć udział zespoły osób studiujących (już istniejące np. w ramach kół naukowych lub stworzone na potrzeby Konkursu) - dalej jako Uczestnicy. Konkurs jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.

2. Konkurs studenckich innowacji trwa od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej wydarzenia (www.itisme.agh.edu.pl) w terminie do 30 września 2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia na stronie internetowej Festiwalu dodatkowej możliwości zgłaszania uczestnictwa w Konkursie.

4. W terminie do 30 września 2023 r. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną szczegółowego opisu projektu zgodnie z formularzem dostępnym na stronie internetowej Festiwalu. Opis projektu powinien zawierać:

 • wskazanie, jak innowacja wpływa na rzeczywistość;
 • sposób rozwiązania zidentyfikowanych problemów;
 • sposób wykorzystania IT w innowacji;
 • wykaz Uczestników z podaniem imienia, nazwiska i adresu mailowego w domenie @student.agh.edu.pl każdego z nich wraz z kompletem oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Powyższe oświadczenie powinno zostać wysłane z adresu w domenie @student.agh.edu.pl.

5. Pod pojęciem innowacji rozumie się w szczególności pomysł, projekt niezależnie od stopnia zaawansowania jego realizacji czy prototyp z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, bez ograniczeń dotyczących dziedziny nauki, dyscypliny oraz obszaru tematycznego, jakiego dotyczy. Przykładowe obszary tematyczne to: medycyna, pomoc humanitarna, ekologia, transport, odpowiedzialność społeczna, komunikacja międzyludzka, cyberbezpieczeństwo i inne.

6. Projekt zgłaszany do konkursu może dotyczyć innowacji w dowolnej dyscyplinie, jednak w konkursie istotny jest aspekt wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Technologia IT może być elementem innowacyjnego rozwiązania lub narzędziem wspomagającym jego opracowanie, integrację lub udostępnienie. Organizator nie ogranicza kreatywności Uczestników, jedynie dla przykładu wskazuje, że innowacyjne rozwiązanie może być oparte o metody AI, może wymagać metod symulacji komputerowej podczas opracowywania, może zawierać komponenty programowe integrujące różne urządzenia, może być udostępnione w formie aplikacji webowej czy mobilnej.

7. Przy ocenianiu zgłoszeń konkursowych będą brane pod uwagę:

 • innowacyjny sposób wykorzystania technologii informatycznych i zaawansowanych narzędzi IT poza samą, wąsko rozumianą dziedziną informatyki;
 • społeczna użyteczność;
 • odpowiedź na potrzeby społeczne i gospodarcze;
 • zakres oddziaływania;
 • praktyczność zastosowania;
 • poziom zaawansowania technologicznego;
 • możliwość szybkiej implementacji, przy czym dodatkowo będą premiowane rozwiązania, które już działają;
 • zastosowane narzędzia informatyczne i stopień ich zaawansowania;
 • pochodzenie Uczestników Konkursu spoza kół naukowych i realizacja projektu poza tymi organizacjami oraz brak powiązania z projektami studenckimi znajdującymi się w puli uznawanych w AGH za strategiczne;
 • aspekt cyberbezpieczeństwa i inkluzywność innowacji, zgodnie z § 1 ust. 2 lit f) - przy Nagrodzie Specjalnej ufundowanej przez Fundację Women4Cyber, o której mowa w ust. 9

8. Szczegółowy sposób oceny i punktację zgłoszeń konkursowych określa Komitet Naukowy, o którym mowa w ust. 8.

9. Do oceny zgłoszeń konkursowych Organizator powołuje się Komitet Naukowy w składzie:

 • Prezes lub Vice Prezes Fundacji Try IT;
 • przedstawiciele dyscyplin naukowych AGH i wydziałów;
 • Prorektor ds. Studenckich;
 • Z-ca dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej;
 • Rzecznik Prasowy AGH;
 • Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych.

10. Innowacje uznane przez Komitet Naukowy za najlepsze zostaną zaprezentowane przez dwoje reprezentantów każdego zespołu podczas wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu. Komitet Naukowy po zaprezentowaniu wybranych projektów w drodze głosowania wyłoni minimum 3 nagrodzone innowacje. Dodatkowo jedna innowacja związana z cyberbezpieczeństwem zostanie nagrodzona Nagrodą Specjalną, ufundowaną przez Fundację Women4Cyber Poland. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla każdego z najlepszych projektów oraz w ramach Nagrody Specjalnej.

11. Wypłata nagród, o których mowa w ust. 10 nastąpi po zakończeniu Konkursu i zaksięgowaniu przez Fundację wpłat od Sponsorów.

12. Informacja o wyborze innowacji do zaprezentowania podczas wydarzenia, zostanie przekazana Uczestnikom w terminie do 13 października 2023 r. drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy z tej grupy mają obowiązek przygotować 10-minutowe wystąpienie o swojej innowacji, które zaprezentują w czasie Wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.


§ 3

[Siła wyższa]

W sytuacji wystąpienia siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidywalnych, nagłych i niezależnych od Organizatora, w tym zmiany sytuacji epidemicznej, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przeniesienia Festiwalu na inny termin, a w szczególności przełożenia terminu Wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3. Informacja o odwołaniu lub przeniesieniu zostanie opublikowana na stronie www.itisme.agh.edu.pl oraz przekazana Uczestnikom i Sponsorom drogą mailową.

§ 4

[Ochrona danych osobowych]

1. [Ochrona danych osobowych]Informacja udzielana zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 Rozporządzenia Paramentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,RODO') zawarta jest w ust. 2-11 poniżej.

2. Administratorami danych osobowych Uczestników są:

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej „AGH”,

4. Fundacja Try IT, ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków, Budynek D-17; nr NIP: 6772456275 oraz REGON: 38705270600000, zwana dalej “Fundacją”, zwane dalej łącznie „Administratorami”.

5. Współadministratorzy będą przetwarzali dane osobowe Uczestników Konkursu przekazane przez podczas dokonania zgłoszenia oraz dane wymagane do wypłaty nagrody.

6. W sprawach ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mogą się kontaktować z:

7. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych AGH pod adresem email: iodo@agh.edu.pl pod numerem telefonu 12 617-53-25.

8. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w ramach wydarzenia IT IS ME - festiwal innowacji studenckich. Dane będą przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Uczestników, a w przypadku wypłaty nagrody również w trybie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych (w tym przypadku podatkowych).

9. Okres przechowywania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Administratorzy będą przetwarzać dane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.

10. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:

11. podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

12. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe,

13. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

14. Prawa osób, których dane dotyczą:

15. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

16. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie).

17. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne uczestnictwa w Konkursie.

18. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników nie będą podejmowane wobec nich decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


§ 5

[Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie decyzje w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie podejmuje Organizator.

2. Sprawy sporne wynikłe na tle zapisów Regulaminu rozstrzyga Organizator.Załącznik nr 1 do Regulaminu (kliknij aby przejść)

Wersja Regulaminu obowiązująca do 11.08.2022

§ 1

[Postanowienia ogólne]


1.Konkurs jest realizowany w ramach organizacji wydarzenia IT is ME - Festiwal innowacji studenckich (dalej jako Festiwal).

2. Festiwal jest inicjatywą mającą na celu:
a) promocję potencjału naukowego i innowacyjności studentek i studentów AGH;
b) poszerzanie świadomości studentek i studentów AGH dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych (dalej jako IT) we wszystkich dziedzinach nauki;
c) pokazanie, że studentki i studenci AGH kształcący się na kierunkach innych niż informatyczne mogą z powodzeniem odnajdywać się w projektach IT;
d) stworzenie przestrzeni do zaistnienia pomysłów i projektów także spoza działalności kół naukowych oraz puli projektów studenckich uznawanych w AGH za strategiczne zgodnie z Regulaminem Konkursu Grant Rektora w bieżącej i dwóch poprzednich edycjach tego konkursu;
e) pokazanie wartości inkluzywności i społecznej użyteczności innowacji;
f) zwiększenie świadomości wagi równego traktowania (realizacja Planu Równości Płci w AGH na lata 2022 – 2024 - Cel 1. Działanie 1.4. Informowanie nt. udziału i roli kobiet w naukach STEM, zwiększenie widzialności pracy badawczej kobiet w STEM).

3. Festiwal odbywa się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH) i składa się z konkursu studenckich innowacji oraz jednodniowego wydarzenia, w czasie którego zostaną zaprezentowane wyniki Konkursu. Wydarzenie odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. w budynku Instytutu Informatyki, budynek D-17 i przyległych przestrzeniach Instytutu Informatyki AGH, tj. holach i placu przed budynkiem Instytutu.

4. Organizatorami Festiwalu są: Rada Kół Naukowych (dalej jako RKN) oraz Fundacja Try IT (dalej jako Fundacja), we współpracy z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych, Centrum Transferu Technologii AGH (dalej jako CTT) oraz Centrum Spraw Studenckich AGH (dalej jako CSS), zwani dalej razem Organizatorem.


§ 2

[Konkurs studenckich innowacji]


1. W konkursie studenckich innowacji mogą wziąć udział przynajmniej dwuosobowe mieszane płciowo zespoły studentek i studentów AGH (już istniejące np. w ramach kół naukowych lub stworzone na potrzeby tego konkursu) - dalej jako Uczestnicy.

2. Konkurs studenckich innowacji trwa od 15 czerwca 2022 r. do 30 września 2022 r.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej wydarzenia (www.itisme.agh.edu.pl) w terminie do 31 lipca 2022 r. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) tytuł projektu;
b) cele projektu.

4. W terminie do 30 września 2022 r. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną szczegółowego opisu projektu w formie:
a) pliku PDF nieprzekraczającego pięciu stron A4 (czcionka Verdana 10, pojedyncze odstępy między linijkami tekstu) i/lub
b) prezentacji w Power Point nieprzekraczającej 20 slajdów i/lub
c) nagrania audio lub audio-wideo nieprzekraczającego 3 minut.

5. Opis projektu powinien zawierać:
a) wskazanie, jak innowacja wpływa na rzeczywistość;
b) sposób rozwiązania zidentyfikowanych problemów;
c) sposób wykorzystania IT w innowacji;
d) wykaz Uczestników.

6. Pod pojęciem innowacji rozumie się w szczególności pomysł, projekt niezależnie od stopnia zaawansowania jego realizacji czy prototyp z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, bez ograniczeń dotyczących dziedziny nauki, dyscypliny oraz obszaru tematycznego, jakiego dotyczy. Przykładowe obszary tematyczne to: medycyna, pomoc humanitarna, ekologia, transport, odpowiedzialność społeczna, komunikacja międzyludzka i inne.

7. Projekt zgłaszany do konkursu może dotyczyć innowacji w dowolnej dyscyplinie, jednak w konkursie istotny jest aspekt wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Technologia IT może być elementem innowacyjnego rozwiązania lub narzędziem wspomagającym jego opracowania, integrację lub udostępnienie. Organizator nie ogranicza kreatywności Uczestników, jedynie dla przykładu wskazuje, że innowacyjne rozwiązanie może być oparte o metody AI, może wymagać metod symulacji komputerowej podczas opracowywania, może zawierać komponenty programowe integrujące różne urządzenia, może być udostępnione w formie aplikacji webowej czy mobilnej.

8. Przy ocenianiu zgłoszeń konkursowych będą brane pod uwagę:
a) innowacyjny sposób wykorzystania technologii informatycznych i zaawansowanych narzędzi IT poza samą wąsko rozumianą dziedziną informatyki;
b) społeczna użyteczność;
c) odpowiedź na potrzeby społeczne i gospodarcze;
d) zakres oddziaływania;
e) praktyczność zastosowania;
f) poziom zaawansowania technologicznego;
g) możliwość szybkiej implementacji, przy czym dodatkowo będą premiowane rozwiązania, które już działają;
h) zastosowane narzędzia informatyczne i stopień ich zaawansowania;
i) ilość osób zaangażowanych w projekt, w tym udział kobiet, osób z niepełnosprawnościami i osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem;
j) pochodzenie uczestników konkursu z kierunków uznawanych za „nieinformatyczne”;
k) pochodzenie uczestników konkursu spoza kół naukowych;
l) brak powiązania z projektami studenckimi znajdującymi się w puli uznawanych w AGH za strategiczne.

9. Szczegółowy sposób oceny i punktację zgłoszeń konkursowych określa Komitet Naukowy, o którym mowa w ust. 11.

10. Do oceny zgłoszeń konkursowych Organizator powołuje się Komitet Naukowy w składzie:
1) Prezes lub Vice Prezes Fundacji Try IT;
2) przedstawiciele dyscyplin naukowych AGH;
3) Prorektor ds. Studenckich;
4) Z-ca dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej;
5) przedstawiciel Projektu DSI;
6) Rzecznik Prasowy AGH
7) Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych.

11. Sześć innowacji uznanych przez Komitet Naukowy za najlepsze zostanie zaprezentowanych przez dwoje reprezentantów (różnej płci) każdego zespołu podczas wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu. Spośród pozostałych zgłoszeń konkursowych zostaną wyróżnione projekty, które będą miały możliwość prezentacji posterowej.

12. Organizator przewiduje nagrody pieniężne w wysokości po 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) dla każdego z sześciu najlepszych projektów, o których mowa w ust. 11.

13. Wypłata nagrody nastąpi po zakończeniu konkursu i zaksięgowaniu przez Fundację wpłat od Sponsorów.

14. Informacja o wyborze innowacji do grupy sześciu najlepszych zostanie przekazana Uczestnikom w terminie do 17 października br. drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy z tej grupy mają obowiązek przygotować
10-minutowe wystąpienie o swojej innowacji, które zaprezentują w czasie wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.


§ 3

[Ochrona danych osobowych]


1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i osób biorących udział wydarzeniu jest AGH.

2. AGH przekazuje dane osobowe Uczestników konkursu Fundacji w zakresie niezbędnym do organizacji Festiwalu, w szczególności do oceny zgłoszenia. W momencie przyznania Uczestnikowi nagrody pieniężnej, o której mowa w § 2 ust. 13 Regulaminu administratorem jego danych osobowych staje się Fundacja.

3. Wszelkie niezbędne zgody i informacje w zakresie danych osobowych stanowią integralną część formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.


§ 4

[Postanowienia końcowe]


1. Wszelkie decyzje w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie podejmuje Organizator.

2. Sprawy sporne wynikłe na tle zapisów Regulaminu rozstrzyga Organizator.